Super Light Bokuto - Kiri sytel
Eikobudogu U.S.A.

Super Light Bokuto - Kiri sytel

Regular price $ 75.00 $ 60.00
Kiri Bokuto  only  200g